Kdo je soudní znalec ?

odhad nemovitosti praha soudní znalec

Kdo je soudní znalec ?

Zákon č. 36/1976 Sb., zákon o znalcích a tlumočnících, ze dne 6. dubna 1976 nabyl účinnosti dnem 1. července 1967. Definuje soudního znalce jako osobu, která je zapsána v seznamu znalců a tlumočníků. Znalce jmenuje ministr spravedlnosti nebo předseda krajského soudu a může se jím stát osoba, která:

– je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky, nebo státním příslušníkem jiného než členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území České republiky,

– je způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu,

– je bezúhonný (nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena,

– nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro porušení povinností podle tohoto zákona,

– má potřebné znalosti a zkušenosti z oboru, v němž má jako znalec působit, především toho, kdo absolvoval speciální výuku pro znaleckou činnost, jde-li o jmenování pro obor, v němž je taková výuka zavedena,

– má takové osobní vlastnosti, které dávají předpoklad pro to, že znaleckou (tlumočnickou) činnost může řádně vykonávat,

– se jmenováním souhlasí.

Soudní znalec je povinen složit slib do rukou toho, kdo jej jmenoval. Návrhy na jmenování znalce mohou podat orgány veřejné moci, vědecké instituce, vysoké školy, dále organizace, u nichž pracují osoby přicházející v úvahu, jakož i občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti nebo nadace, jestliže to vyplývá z předmětu jejich činnosti. Znalcem může být jmenován též ten, kdo sám o jmenování požádá.

Slib zní: “Slibuji, že při své znalecké (tlumočnické) činnosti budu přesně dodržovat právní předpisy, že znaleckou (tlumočnickou) činnost budu konat nestranně podle svého nejlepšího vědomí, že budu plně využívat všech svých znalostí a že zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se při výkonu znalecké (tlumočnické) činnosti dozvěděl.”

V jakých případech potřebuji posudek od soudního znalce ?

Znalecký posudek vypracovaný soudním znalcem budete potřebovat nejčastěji pro potřeby finančního úřadu k odvodu daně (z nabytí nemovité věci nebo daně darovací), vyřizování dědictví nebo pro určení tzv. reprodukční ceny pro potřeby účetnictví.

Soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace nemovitosti, je několik členů našeho týmu www.POSUDEKPRAHA.cz. Proto se na nás neváhejte kdykoliv obrátit.