Zpracování osobních údajů dle zákona.

Zpracování osobních údajů dle zákona.

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing. Jiří Šnejdr IČO 13535714 se sídlem Bozděchova 655/5, Hradec Králové, 500 02, Česká republika.

2. Kontaktní údaje správce jsou:

Ing. Jiří Šnejdr, snejdr@posudekpraha.cz, +420 734 378 650, Bozděchova 655/5, Hradec Králové, 500 02, Česká republika.

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, email, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro vyhotovení znaleckého posudku.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

  • plnění (vyhotovení znaleckého posudku) mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

  • vyřízení Vaší objednávky, což výhradně znamená vyhotovení znaleckého posudku dle Vašeho zadání a pro Vaše účely.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje:

  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu (to znamená po dobu nezbytně nutnou pro vyhotovení znaleckého posudku).

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů.

2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům nemají přístup žádné další osoby.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Vyplněním poptávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 19.12.2022.